آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن یك چشم در خواب ، علامت آن است كه از دسیسه ای پنهانی كه برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد . اگر در خواب موجودات یك چشمى ببینید، بیانگر آن است كه نقشه‏هایى بر علیه شما كشیده شده است. لیلا برایت می گوید :  – ادامه تعبیر خواب یک چشم…

فال تاروت اندروید