آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در كنار فردی یهودی ایستاده اید ، علامت آن است كه با تمام وجود می كوشید به ثروت دست یابید ، اما كوششهای شما در سطح نازلی برآورده خواهد شد . ۲ـ اگر خواب ببینید با یهودی معامله می كنید ، نشانة آن است كه در اموری  – ادامه تعبیر خواب یهودی…

نرم افزار مدت تماس