خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن یعقوب(ع) در خواب، بر داشتن گمشدهای دلالت دارد و به سرانجام نیک نیز، تعبیر میشود.

نرم افزار مدت تماس