محمد بن سیرین گوید : دیدن گیسوها درخواب، دلیل عز وجاه بود كسی را كه گیسو دارد و سادات و زنان و توانگران را، دلیل مال است و صوفیان را دلیل بر دوستی با اهل پیغمبر (ص) است. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : موی انبوه و نبافته بلند را گیسو می گویند. اگر بافته باشد  – ادامه تعبیر خواب گیسو…

نرم افزار محاسبه سن