محمد بن سیرین گوید : دیدن گنبد درخواب، دلیل زن است. اگر در خواب گنبدی پاكیزه بیند، دلیل است زنی خوبروی بخواهد. جابر مغربی گوید : گنبد درخواب چهار وجه است، اول: زن. دوم: بزرگی. سوم: منفعت. چهارم: عزوجاه. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : امروز چون گنبد را فقط در زیارتگاه ها و اماکن مذهبی  – ادامه تعبیر خواب گنبد…

طالع بینی باستان