محمد بن سیرین گوید : خوردن امرود به وقت خود، چون سبز و شیرین بود، دلیل آن كه مال حلال یابد. اگر به گونه زرد بود بیماری است. اگر بیند امرود می خورد و زرد بود، دلیل كه بیمار شود كه نه به هنگام او بود. اگر امرود به گونه سبز باشد، یا سرخ چون  – ادامه تعبیر خواب گلابی…

فال تاروت اندروید