منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کیف معرف ظرفیتی است که در مقابل مسائل زندگی دارا هستیم و کسی از آن آگاه نیست. یکی ظرفیت مقام و جاه را ندارد . دیگری ظرفیت پول را ندارد و با لاخره کسی هم هست که ظرفت محبت را ندارد و الله اعلم. آنلی بیتون میگوید : ۱ـدیدن كیف  – ادامه تعبیر خواب کیف…

نرم افزار مدت تماس