محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند كیسه درم و دینار یافت، دلیل است به قدر آن معیشت و روزی بر وی فراخ شود. اگر كیسه را تهی بیند، تاویل به خلاف این است و بعضی گویند اجلش نزدیك است.

جابر مغربی گوید :

اگر درخواب كیسه خود را دریده بیند، دلیل است راز او آشكار شود. اگر دید كیسه دریده را دوخت، دلیل كه رازش پوشیده بماند.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر بیند كیسه با درم ضایع شد، دلیل است كسی آن را پند دهد و نشنود. اگر بیند كیسه او گشوده بود و درم ها بریخت، دلیل است از خصومت برهد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن كیسه تهی در خواب بر سه وجه است.

اول: تن مردم (تن آدمی).

دوم: راز پنهان.

سوم: درویشی (فقر و درماندگی).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشدکه تعبیرش نسبت به محتوای آن تغییر می کند . معبران قدیمی درباره کیسه پول زیاد نوشته اند ولی امروز کیسه پول متداول نیست. اگر در خواب بینید کیسه ای پاره همراه دارید راز شما فاش می شود . اگر ببینید کیسه ای دارید که سوراخ آن رفو شده است آبرو و نام نیک خود را به زحمت حفظ می کنید . کیسه سوراخ بیماری است از ضرر و زیان نیز خبر می دهد.

شرف شمس