محمد بن سیرین گوید : دیدن كلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند كه كلاغی داشت، دلیل كه او را با چنین مردی صحبت كند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه كلاغی شكار كرد، دلیل كه به حیله مال مردم بستاند. اگر كلاغ را دید كه از شاخ آواز داد و بانگ كرد،  – ادامه تعبیر خواب کلاغ…

نرم افزار محاسبه سن