روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

کتاب سرزمين روياها

آدم دزدي

درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما را دزديده اند : يك تغيير ناگهاني در اطراف شما روي خواهد داد. يك دختر را دزديده اند : عشق شما فقط به ناكامي برميخورد. يك پسر را دزيده اند : يك مصيبت در پيش است. آدم دزدها را دستگير كرده اند : پول به دست شما خواهد  – ادامه تعبیر خواب آدم دزدي…

طالع بینی باستان

آدرس

لوک اويتنهاو مي گويد : آدرس رابا صداي بلند خواندن: تغييراتي در آينده صورت خواهد گرفت آدرس را روي پاکت نوشتن : شما خبرهاي جالبي خواهيد شنيد بدنبال يک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و يا جمع دوستان به دنبال يک آدرس گشتن : اتلاف وقت   درکتاب سرزمين روياها آمده است : يك  – ادامه تعبیر خواب آدرس…

فال تاروت اندروید

آدامس

درکتاب سرزمين روياها آمده است : آدامس : شما آدامس داريد : شخصي شما را مثل سايه دنبال ميكند. شما آدامس ميجويد : به دلايل بسياري بايد از بعضي كارهايتان پشيمان باشيد .

نرم افزار محاسبه سن

آتش بازي

لوک اويتنهاو مي گويد : تماشاي آن :به جشني دعوت خواهيد شد آتش بازي کردن : در يک بازي در فضاي باز شرکت خواهيد کرد   آنلي بيتون مى‏گويد: آتش بازى در خواب، علامت تندرستى و سلامتى است. اگر دخترى در خواب بيند كه آتش بازى مى‏كند، دليل ديدن مكان‏ها دور مى‏باشد.   اچ ميلر  – ادامه تعبیر خواب آتش بازي…

نرم افزار مدت تماس

آتش

حضرت دانيال گويد: اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود. اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كند، ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و نيكوئي يابد. اگر بيند  – ادامه تعبیر خواب آتش…

طالع بینی باستان

آپارتمان

لوک اويتنهاو مي گويد : آپارتمان : دوستان خوب داشتن آپارتمان زيبا : احتياط شما را بسوي رستگاري هدايت خواهد کرد آپارتمان کوچک : تلاشهاي شما بيهوده خواهند بود آپارتمان اجاره کردن : يک اتفاق ناخوشايند خواهد افتاد بازديد کردن آپارتمان : تحولاتي خواهيد داشت   درکتاب سرزمين روياها آمده است : در يك آپارتمان  – ادامه تعبیر خواب آپارتمان…

نرم افزار محاسبه سن

آبي

درکتاب سرزمين روياها آمده است : لباسهايي به رنگ آبي ميخريد : انرژي شما خارق العاده است. رنگ آبي روشن : شادي بزرگي نصيب فرزندانتان خواهد شد . رنگ آبي تيره : خوشبختي كه ديگران باعث آن هستند. ديگران رنگ آبي ميزنند : يك زندگي زناشويي آسوده و خوشبخت

فال تاروت اندروید

آب و هوا

محمدبن سيرين گويد: اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز ديد غله و نباتات بسيار است. اگر هوا پر گرد و سرد بيند پادشاه بيگانه در آن موضع در آيد و رنج رساند.   آنلي بيتون مى‏گويد: روي هم رفته ، ديدن آب و هواي محل و منطقه اي در خواب ، دلالت  – ادامه تعبیر خواب آب و هوا…

طالع بینی باستان

آب شدن

آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد تكه‏اى يخ آب مى‏شود، علامت آن است كه امرى باعث نگرانى و تشويش شما مى‏شود. ولى به زودى برايتان سود زيادى را به دنبال خواهد آورد. اگر ببينيد كه پس از يخبندانى سخت و طولانى يخ‏ها آب مى‏شود نشانه‏ى آن است كه در شرايطى بسيار مساعد زندگى خواهيد  – ادامه تعبیر خواب آب شدن…

فال تاروت اندروید

آبشار

منوچهر مطيعي تهراني گويد : آبشار در خواب سيلي است از حوادث غير مترقبه که قدرتي عظيم پشت آ ن است. حوادثي که واقع مي شوند و بيننده خواب نمي تواند جلوي وقوع آن را بگيرد. هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بيشتر باشد عظمت آن حادثه بيشتر است و نزديکي و دوري ما نيز  – ادامه تعبیر خواب آبشار…

نرم افزار مدت تماس