آنلی بیتون می‏گوید: دیدن چوبدستی در خواب ، نشانة غم و اندوه است .

چشم زخم