آنلی بیتون می‏گوید:

دیدن چوبدستی در خواب ، نشانة غم و اندوه است .

ساعت SZY سرمه ای