درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك يك شخص اونيفورم پوش : شانس به شما روي خواهد آورد . افسران اونيفورم پوش : ترفيع خواهيد گرفت سربازان اونيفورم پوش : با مشكلات و ناراحتيهاي بسيار روبرو هستيد . يكي از اعضاء خانواده تان اونيفورم پوشيده : افتخار و تشخص اونيفورم پوشيده اند : در  – ادامه تعبیر خواب اونيفورم…

نرم افزار مدت تماس