روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

پارچه

پارچه مخمل

آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ ديدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است كه اقدامات شما با موفقيت به پيش خواهد رفت . ۲- اگر خواب ببينيد لباسي از مخمل بر تن کرده ايد نشانه آن است که در زندگي امتيازي مهم بدست خواهيد آورد . ۳ـ ديدن پارچة مخمل كهنه و قديمي در خواب  – ادامه تعبیر خواب پارچه مخمل…

نرم افزار محاسبه سن

پارچه گلدار

آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن پارچة گل دار در خواب ، نشانة آن است كه اوقات بسياري را به بيهودگي تلف خواهيد كرد .

فال تاروت اندروید