روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

يوسف نبي

امامت کردن

اگر بيند در پيش قومي امامي كرد و امام نبود، دليل كه در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند، چنانكه ماموم تابع امام باشد. اگر بيند جماعتي انبوه و در نماز بودند و وي را گفتند كه ما را امامي كن و پادشاه فرمود به او كه امامي كن و او پيشرفت  – ادامه تعبیر خواب امامت کردن…

نرم افزار محاسبه سن

اسب

حضرت دانيال گويد: اسب تازي را به خواب ديدن، دليل بزرگي و عز و جاه بود. اگر ديد بر اسب تازي نشسته بود و آن اسب مطيع و به فرمان او بود، دليل كه عز و بزرگي دولت يابد، بر قدر نيكوئي و قيمت اسب. اگر ديد كه اسب را فرا گرفته يا كسي بدو  – ادامه تعبیر خواب اسب…

نرم افزار مدت تماس

ارزاني

يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن ارزاني مصيبت بود.

طالع بینی باستان

آتش

حضرت دانيال گويد: اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود. اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كند، ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و نيكوئي يابد. اگر بيند  – ادامه تعبیر خواب آتش…

نرم افزار محاسبه سن

آبتني

غوطه خوردن در آب سرد به قصد خنک شدن   يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن خود در آب روشن تندرستي بود ديدن خود در آب تيره صدقه دهد   اچ ميلر مى‏گويد: اگر ببينيد كه در هوايى آزاد آب تنى مى‏كنيد، به معنى اين است كه موفقيت بسيارى در پيش روى شما است. اگر  – ادامه تعبیر خواب آبتني…

نرم افزار محاسبه سن

آب زلال

علامه مجلسي ( ره) گويد: بسيار شده که آب زلال بخواب ديديم و به دانشي رسيديم   لوک اويتنهاو مي گويد : پيام خواب آب روشن و روان : شفافيت است. اين نوع آب قابليت شستشو و پاکسازي روح را دارد و ميتوان از آن بعنوان يک آئينه استفاده کرد و نشان ميدهد که بيننده  – ادامه تعبیر خواب آب زلال…

طالع بینی باستان