درکتاب سرزمين روياها آمده است : در يك مسابقه بوكس شركت مي كنيد : يك خبر شما را بسيار متعجب خواهد كرد . شما مسابقه بوكس ترتيب مي دهيد : دوستانتان را از دست مي دهيد . در شرط بندي روي يك مسابقه بوكس برنده ميشويد: هماهنگي در بين دوستان در شرط بندي روي يك  – ادامه تعبیر خواب بوكس…

طالع بینی باستان