روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

منوچهر مطيعی

بازرس

ليلا برايت می ‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه بازرس شده‏ ايد، به اين معنا است كه دست به كارهايى مى‏زنيد كه دوست نداريد كسى از آن مطلع شود. ديدن بازرس در خواب، بيانگر آن است كه براى مدتى كوتاه دچار گرفتارى مى‏شويد

نرم افزار محاسبه سن

باز

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بازي بگرفت يا كسي به وي داد و آن باز مطيع او بود، يعني بر دست وي نشست، دليل نمايد بر بزرگي قدر و افزوني جاه و منزلت. اگر او بيند كه بازي سفيد بر دست او نشست، دليل كه از پادشاه قدر و منزلت يابد. اگر بيند باز  – ادامه تعبیر خواب باز…

فال تاروت اندروید

باران

حضرت دانيال گويد: باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب ديدن باران به وقت خويش نيكوتر است به وقتي كه مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن باران خاص است، چنانكه بر يك جا باران سخت مي باريد و جز  – ادامه تعبیر خواب باران…

فال تاروت اندروید

بار انداز

منوچهر مطيعی تهراني گويد: بارانداز محوطه اي است از بندر که آنجا بارها را از کشتي به خشکي مي آورند و از همان نقطه بار کاميون ها يا قطار و راه آهن مي کنند و به نقاط ديگر مي فرستند. در واقع بارانداز همان بندر است و ديدن بارانداز در خواب دو حالت دارد که  – ادامه تعبیر خواب بار انداز…

نرم افزار محاسبه سن

بار

منوچهر مطيعی تهراني گويد: ديدن بارهاي زياد در خواب، آنچنان که در انبار هست يا در محوطه اي ديده مي شود خير و نيکي است. بارکشيدن سود بردن است در صورتي که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانيد باري که مي کشيد و مي بريد به خودتان تعلق دارد نه  – ادامه تعبیر خواب بار…

طالع بینی باستان

بادنجان

محمد بن سيرين گويد: بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بيوقت و اگر پخته بود و اگر خام، دليل غم و اندوه بود بقدر آن كه خورده بود، دليل تر و خشك آن يكسان بود.   ابراهيم كرمانی گويد: اگر بيند كه بادنجان بسيار داشت، ليكن جمله را ببخشيد يا بفروخت  – ادامه تعبیر خواب بادنجان…

فال تاروت اندروید

بادکنک

منوچهر مطيعی تهراني گويد: اگر بادکنک بزرگ و به واقع يک بالن بود در خواب کاري است که بزرگ مي نمايد و شما در خود توانائي انجام آن را نداريد. چنانچه در خواب چنين بالني را به شما دادند کاري به عظمت و بزرگي آن به شما پيشنهاد مي شود که مي تواند شما را  – ادامه تعبیر خواب بادکنک…

طالع بینی باستان

باديه

منوچهر مطيعی تهراني گويد: باديه دو معني دارد. يکي به معني صحراست و ديگري ظرفي که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مايعات را در آن مي ريزند. در مورد نخست به همين قسمت کلمه بيابان مراجعه کنيد اما در مورد دوم يعني باديه فلزي مطبخ، کهن باديه و پياله و اين نوع ظروف را  – ادامه تعبیر خواب باديه…

نرم افزار محاسبه سن

بادام

محمدبن سيرين گويد: بادام در خواب ديدن نعمت و روزي بود. لكن به خصومت به دست آيد. اگر بيند كه بادام فرا گرفت، دليل بود كه به قدر آن وي را نعمت و روزي است و دشوار به دست آيد.   معبران مي گويند: تاويل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و  – ادامه تعبیر خواب بادام…

فال تاروت اندروید

باد

منوچهر مطيعی تهرانی گويد : باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است.   علامه مجلسی ( ره) گويد: اگر ديديد بر باد نشسته ايد عزيز و کامياب مي شويد.   محمد بن سيرين گويد: معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد  – ادامه تعبیر خواب باد…

فال تاروت اندروید