لیلا برایت می‏گوید: اگر در خواب پشت سر یک زن باشید، یعنی اخبار مهمی به گوشتان می‏رسد. اگر در خواب پشت سر یک مرد باشید، به این معنا است که دچار گرفتاری می‏شوید. اگر پشت سر یک بچه باشید، بیانگر آن است که از گزند دشمنان در امان می‏مانید.

فال تاروت اندروید