منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پشتی در خواب حرفه و شغلی است که داریم یا پولی است که دور از چشم دیگران اندوخته ایم و یا در آینده می اندوزیم و جمع می کنیم. اگر در خواب دیدید که به پشتی و مخده تکیه داده و نشسته اید و احساس آرامش و راحت می کنید به  – ادامه تعبیر خواب پشتی…

نرم افزار محاسبه سن