آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن پارچة گل دار در خواب ، نشانة آن است كه اوقات بسياري را به بيهودگي تلف خواهيد كرد .

طالع بینی باستان