محمد بن سیرین گوید : اگر دید عیدقربان بود، دلیل كه او را با مردم عاقل كار افتد. اگر بیند عید فطر بود، دلیل كه از زاهدی فائده دینی بیابد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند عیدبود و مردم آراسته از شهر بیرون آمدند، اگر از اهل شرف بودند، دلیل كه شرفشان زیاده گردد، اگر  – ادامه تعبیر خواب عید…

فال تاروت اندروید