دیدن سیمرغ، دلیل بر مرد بزرگوار خوش طبع باشد. اگر سیمرغ ماده بیند، دلیل بر زنی صاحب جاه باشد. اگر بیند سیمرغ او را بگرفت و بر هوا برد، دلیل كه با بزرگی سفر كند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند سیمرغ ماده را بكشت، دلیل كه دوشیزگیِ دختری را ببرد. اگر بیند سیمرغ از  – ادامه تعبیر خواب سیمرغ…

فال تاروت اندروید