محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره والتین می خواند، دلیل که نیک سیرت بود و خوب کردار شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

مال و نعمت بر وی فراخ گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

از سختی فرج یابد.

ساعت SZY سرمه ای