درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك بيوه مرد : اتحاد دربين دوستان يك مرد بيوه با زني همسال خودش ازدواج مي كند : آرزهايش برآورده مي شود. يك مرد مسن بيوه با دختري جوان ازدواج مي كند : او قرباني عاقبت نينديشي خود خواهد شد . يك مرد بيوه باخواهرزنش ازدواج مي كند  – ادامه تعبیر خواب بیوه مرد…

نرم افزار محاسبه سن