درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك بيوه زن : بزودي خبرهاي بسيار خوشي دريافت خواهيد كرد. يك زن خواب ببيند كه بيوه شده : شادي و سلامتي يك بيوه ازدواج مي كند :درآمد و تدابير خود را با دست خود از بين برده ايد . يك زن بيوه با يك مرد ثروتمند ازدواج  – ادامه تعبیر خواب بیوه زن…

نرم افزار محاسبه سن