محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بوريا بيند، دليل كه مردي است خسيس و نيز، دليل است بر آن كه زن بي اصل خواهد. اگر ديد بوريا ببافت و سپري شد، دليل كه شغل خويش را تمام كند. اگر بيند از بوريا ازار خانه مي بافت، دليل كه به كدخدائي خود مشغول شود. جابرمغربي گويد: اگر  – ادامه تعبیر خواب بوريا…

فال تاروت اندروید