ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه تازه به سن بلوغ رسيده‏ايد، بيانگر آن است كه بايد در ايجاد ارتباط با ديگران دقت كنيد.

نرم افزار مدت تماس