آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه از برج بالا مى‏رويد، بيانگر رسيدن به آرزوهايتان است. اگر خواب ببينيد كه از برج پايين مى‏آييد و ناگهان برج ويران مى‏گردد، بيانگر غم و اندوه است. اگر فرد نيازمندى خواب ببيند كه از برج ديده‏بانى بالا مى‏رود، بيانگر بهبودى در امور مالى است و اگر زنى چنين  – ادامه تعبیر خواب برج ساختماني…

نرم افزار محاسبه سن