محمد بن سيرين گويد: ديدن آبنوس در خواب، مردي بود كه در كار خويش سخت و محكم، اما توانگر و بخيل بود و از وي چيزي به كس نرسد   ابراهيم كرماني گويد: آبنوس در خواب، زني بود هم بر اين صنعت كه ياد كرده شد.   حضرت امام جعفر صادق فرمايد: آبنوس در خواب،دلالت  – ادامه تعبیر خواب آبنوس…

فال تاروت اندروید