لوک اويتنهاو مي گويد : آسيا : سفر   درکتاب سرزمين روياها آمده است : آسيا: بزودي پول درو مي كنيد . آسيا را روي نقشه مشاهده مي كنيد : پيشرفت در موقعيت اجتماعي به تنهايي سفري در آسيا مي كنيد : با يك دوست جديد آشنا مي شويد . به اتفاق اشخاص ديگربه آسيا  – ادامه تعبیر خواب آسيا…

نرم افزار محاسبه سن