لطفا تاریخ تولد خود را وارد کنید و از امکانات پرشین فال لذت ببرید! کافیست یک بار امتحان کنید.

روز : ماه : سال :

خوب است بدانید : مطالبی درباره تعبیر خواب

مردن به تعبیر ابن سیرین

مردن

توسط , تیر ۲, ۱۳۹۲

در م

حضرت دانیال گوید :

اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

محمد بن سیرین گوید :

هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

جابر مغربی گوید :

دیدن مرگ مفاجات درخواب، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

لوک اویتنهاو می گوید :

مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی

زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

تمایل به مردن : نشانه سلامتی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ببیند که می میرید : به شما قولهای بیجا میدهند .

نزدیکان شما می میرند : پول – ارث

بچه ها می میرند : پول دریافت می کنید

شخصی را در حال مرگ می بوسید : در یک محکمه یا مرافعه می بازید .

دوستان می میرند : بردشمنان غلبه می کنید

اشخاص دیگر می میرند : بطرف فریب و ناکامی می روید

شما مرده اید : خوشبختی و ثروت در انتظار شماست

جسدهای مرده : یک ازدواج شکل می گیرد

یک مرده را می بوسید : عمرتان طولانی می شود

با یکی از اعضاء فامیل که مرده است صحبت میکنید : از یکی از اعضاء فامیل به شما خبر میرسد

با یک دوست مرده صحبت می کنید : یک تغییر مهم برای بهبودی

یک مرده با شما صحبت می کنید : مرگ یکی از اعضاء فامیل

یک مرده را لمس می کنید : خبرهای غم انگیز

یک شخص مرده است : خبر تولد یک نوزاد

یک شخص ناشناس مرده است : ارث و خوشبختی

یک مرده شما را می گیرد : مرگ به شما نزدیک است .

با یک مرده می جنگید : بیماری

با یک مرده صحبت می کنید : عمر طولانی برای بینندة خواب

شما بهمراهی یک مرده هستید : دوستان خود را از دست می دهید .

یک مرده خوابیده در تابوت : دچار سوءهاضمه خواهید شد .

یک هدیه به یک مرده می دهید : پولی از دست می دهید .

یک مرده به شما چیزی اهدا می کند : به آرامی پول جمع می کنید

شما کمک می کنید مرده ای را در قبر بگذارید : بر دشمنانتان پیروز می شوید .

شخصی را که فکر می کردید مرده زنده است : در یک محکمه می بازید

یک شخص در حال مرگ که فکر می کردید قبلاً مرده : یک غم بسیار بزرگ برای فامیل

شخصی می میرد بدون اینکه حرفی بزند : مرگ بزودی فرا می رسد .

خواب مرگ یک زن باردار : مبلغی پول از را دور به شما می رسد .

مرگ یک پسر یا دختر جوان : وقایع شاد و خوشایند در فامیل

مرگ زن خود را می بینید : از دوستانتان جدا میشوید .

مرگ شوهرتان : یکی از اعضاء فامیل خواهد مرد .

مرگ یک عده باهم : خوشبختی بزرگ

شما آرزوی مرگ می کنید : موفقیت بزرگ

یک مرده زنده می شود : آبرو و احترام

جمجمة یک مرده : یک راز برملا می شود .

جمجمة یکی از نزدیکان شما : شانس بزرگ

سریک مرده را در دست دارید : مرگ یک دشمن

دستبند ماه تولد طرح روژین

تگها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

منابع :

کتاب اصول دانیال پیغمبر | کتاب تقسیم حضرت امام جعفر صادق (ع) | کتاب جوامع محمد بن سیرین | کتاب دستور ابراهیم کرمانى | کتاب ارشاد جابر مغربى | کتاب تعبیر اسماعیل بن اشعث | کتاب کنز الرؤیا مأمونى | کتاب تعبیر بیان عبدوس | کتاب تعبیر جاحظ بن اسحاق | کتاب جمل الدلایل | کتاب ایضاح التعبیر فخرى | کتاب کافى الرؤیا | کتاب تعبیر معروف طاووس | کتاب مفرح الرؤیا | کتاب تحفة الملوک | کتاب منهاج التعبیر خالد اصفهانى | کتاب مقدمة التعبیر | کتاب حقایق الرؤیا | کتاب وجیزه محمد ساهونه | کتاب کامل التعبیر | کتاب فرهنگ تعبیر خواب تام چت ویندو | کتاب رویا، خواب آ.ت.لیون | کتاب تعبیرخواب فروید | کتاب خواب یان اوزوالد | کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت | کتاب قواعد ناب در تعبیر خواب