حضرت دانیال گوید :

اگر به خواب بیند كه بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی كه وی را بشستند و با كفن در گور كردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند كه او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم كه بر جنازه او بودند حكم كند. اگر بیند كه مرده بود و زنده شد، دلیل كه از گناه توبه كند و عمرش دراز بود. اگر بیند كه درمیان گورستان بود، دلیل كه با جاهلان سفر كند

محمد بن سیرین گوید :

هر كه خواهد بداند كه حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط كند كه حال او نزدیك مردگان چگونه است. اگر بیند كه مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل كه حال او نزد حق تعالی نیكو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

جابر مغربی گوید :

دیدن مرگ مفاجات درخواب، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب كافر بود و هر چند جان كندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل كه عذاب او سختر بود. اگر بیند كه بمرد و او بشستند، دلیل كه در دین خود ثابت بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

اگر بیند كه بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیكو بود. اگر مرده را بیند كه دیگر باره بمرد، دلیل كه فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل كه توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل كه كارش نیكو شو د و نیز می گویند كارش شوریده شود. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل كه او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیكو بود. اگر دفنش كردند بد است.

لوک اویتنهاو می گوید :

مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی

زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

تمایل به مردن : نشانه سلامتی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ببیند كه می میرید : به شما قولهای بیجا میدهند .

نزدیكان شما می میرند : پول – ارث

بچه ها می میرند : پول دریافت می كنید

شخصی را در حال مرگ می بوسید : در یك محكمه یا مرافعه می بازید .

دوستان می میرند : بردشمنان غلبه می كنید

اشخاص دیگر می میرند : بطرف فریب و ناكامی می روید

شما مرده اید : خوشبختی و ثروت در انتظار شماست

جسدهای مرده : یك ازدواج شكل می گیرد

یك مرده را می بوسید : عمرتان طولانی می شود

با یكی از اعضاء فامیل كه مرده است صحبت میكنید : از یكی از اعضاء فامیل به شما خبر میرسد

با یك دوست مرده صحبت می كنید : یك تغییر مهم برای بهبودی

یك مرده با شما صحبت می كنید : مرگ یكی از اعضاء فامیل

یك مرده را لمس می كنید : خبرهای غم انگیز

یك شخص مرده است : خبر تولد یك نوزاد

یك شخص ناشناس مرده است : ارث و خوشبختی

یك مرده شما را می گیرد : مرگ به شما نزدیك است .

با یك مرده می جنگید : بیماری

با یك مرده صحبت می كنید : عمر طولانی برای بینندة خواب

شما بهمراهی یك مرده هستید : دوستان خود را از دست می دهید .

یك مرده خوابیده در تابوت : دچار سوءهاضمه خواهید شد .

یك هدیه به یك مرده می دهید : پولی از دست می دهید .

یك مرده به شما چیزی اهدا می كند : به آرامی پول جمع می كنید

شما كمك می كنید مرده ای را در قبر بگذارید : بر دشمنانتان پیروز می شوید .

شخصی را كه فكر می كردید مرده زنده است : در یك محكمه می بازید

یك شخص در حال مرگ كه فكر می كردید قبلاً مرده : یك غم بسیار بزرگ برای فامیل

شخصی می میرد بدون اینكه حرفی بزند : مرگ بزودی فرا می رسد .

خواب مرگ یك زن باردار : مبلغی پول از را دور به شما می رسد .

مرگ یك پسر یا دختر جوان : وقایع شاد و خوشایند در فامیل

مرگ زن خود را می بینید : از دوستانتان جدا میشوید .

مرگ شوهرتان : یكی از اعضاء فامیل خواهد مرد .

مرگ یك عده باهم : خوشبختی بزرگ

شما آرزوی مرگ می كنید : موفقیت بزرگ

یك مرده زنده می شود : آبرو و احترام

جمجمة یك مرده : یك راز برملا می شود .

جمجمة یكی از نزدیكان شما : شانس بزرگ

سریك مرده را در دست دارید : مرگ یك دشمن

جوک های شیرازی