خالد بن علی بن محد العنبری گوید : لیوان در خواب، نشانه زن یا خدمتکار است و لیوان پر به زن حامله تعبیر میشود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز شما  – ادامه تعبیر خواب لیوان…

نرم افزار محاسبه سن