درکتاب سرزمين روياها آمده است : ۱ اسباب آشپز خانه : فقر ۲ لوازم التحرير : خطر خيانت ۳ اسباب فلزي : مرگ ۴ اسباب چوبي : از ولخرجيهاي بيهوده بپرهيزيد ۵ اسباب سربي : ثروت ۶ اسباب و آلات مي سازيد : رنج و ناكامي ۷ اسباب چيني : بيماري شما فروشنده اسباب هستيد  – ادامه تعبیر خواب اسباب…

نرم افزار مدت تماس