آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید ، دلالت بر آن دارد كه اخبار سلامت كسی را می شنوید كه بكلی از زنده ماندنش قطع امید كرده بودید ، و مالك زمینهایی كه دیگران اشتباهاً آنها را اشغال كرده بودند ، خواهید شد . ۲ـ دیدن قبرستانی متروك  – ادامه تعبیر خواب قبرستان…

نرم افزار مدت تماس