محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب دید كه از كوهی یا از بامی فرود آمد، دلیل كه در بزرگی و مالش نقصان شود. اگر بیند از بلندی به زیر آمد، دلیل كه به قدر بلندی او را نقصان مال بود. اگر بیند از نردبانی ازخشت و گل فرود آمد، دلیل كه دینش به  – ادامه تعبیر خواب فرود آمدن…

نرم افزار محاسبه سن