محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه غلام كسی شده بود، دلیل است كه از كاری سخت رنجور شود. جابر مغربی گوید : كه دیدن غلام به خواب، دلیل پادشاهی و شادی است. حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند كه غلام یا كنیزك بفروخت نیكو بود. اگر بیند كه بخرید بد است.

فال تاروت اندروید