محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند كه عورت او ظاهر شد، چنانكه مردم می دیدند، دلیل كه راز او فاش شود. اگر بیند عورت خود را بپوشاند، دلیل كه راز او پوشیده شود. اگر بیند عورت او برهنه بود و زود بپوشید چنانكه كسی ندید، دلیل كه اگر بیمار است شفا یابد.  – ادامه تعبیر خواب عورت…

نرم افزار مدت تماس