محمد بن سیرین گوید : دیدن عود ، دلیل بر مردی لطیف و خوبروی است. اگر بیند عود را در زیر خود دود كرد، دلیل كه از مردم راحت یابد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند كه عود خام داشت، دلیل كه از پادشاه عطا یابد، هر چند كه عود در خواب بیشتر بیند،  – ادامه تعبیر خواب عود…

نرم افزار مدت تماس