نوعی است از نواها چون چنگ. محمد بن سیرین گوید : اگر بیند عنقا می زد، دلیل كه به باطل و سخن دروغ و محال رضا دهد. اگر بیند عنقا شكست یا ضایع شد، دلیل كه از دروغ توبه كند. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عنقا نیز یک مرغ افسانه ای و از کلمات مهجور  – ادامه تعبیر خواب عنقا…

طالع بینی باستان