منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عنتر انسانی است دلقک صفت و مقلد و سبک. همان طور که ما این حیوان را در بیداری می شناسیم در خواب نیز انسانی است با خصوصیات شناخته شده که چنین آدمی در زندگی بیننده خواب نقش می گیرد و سر راه او واقع می شود و بیش از آن  – ادامه تعبیر خواب عنتر…

نرم افزار مدت تماس