اگر بیند عنبر داشت، دلیل كه به قدر آن منفعت یابد. اگر بیند عنبر به كسی داد، دلیل كه راحتی به وی رساند. اگر دید عنبر از وی ضایع شد، دلیل زیان بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عنبر به خواب چهار وجه است. اول: منفعت. دوم: ولایت. سوم: كامرانی. چهارم: ثنای نیكو.  – ادامه تعبیر خواب عنبر…

فال تاروت اندروید