محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در عماری نشسته بود و آن عماری را بر اسب یا اشتر بسته بودند و میرفت، دلیل است كه بزرگی و منفعت یابد. اگر بیند آن عماری بیفتاد، تاویلش به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عماری به خواب برشش و جه است. اول:  – ادامه تعبیر خواب عماری…

طالع بینی باستان