حضرت دانیال گوید : عقاب درخواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانكه همه كس از او بترسد. اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل كه در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد،  – ادامه تعبیر خواب عقاب…

فال تاروت اندروید