لوک اویتنهاو می گوید : عروسک : بازی بی معنی عروسک بودن : پول بر باد دادن آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن عروسك در خواب ، نشانة آن است كه شادمانی در جمع خانوادة شما راه خواهد یافت . ۲ـ دیدن عروسك شكسته در خواب ، نشانة آن است كه مرگ قلب شما را  – ادامه تعبیر خواب عروسک…

فال تاروت اندروید