محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه حق تعالی را عبادت كرد، دلیل خیر صواب جهت آخرت كند. اگر غیرخدا را سجده كرد، تاویل به خلاف این بود. اگر بیند كه عبادت در مسجد یا در صومعه كرد، دلیل كه خیرات بسیار كند. اگر درجایی مكروه كرد، تاویل به خلاف این بود. منوچهر مطیعی  – ادامه تعبیر خواب عبادت…

طالع بینی باستان