اگر در خواب بیند كه طوقی در گردن داشت از زر یا سیم، دلیل كه به قدر و قیمت آن ولایت یابد و انصاف نگهدارد. اگر طوق را آهنین دید، دلیل بر فساد دین است. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه طوق درگردن داشت، دلیل است كه دعوی به دروغ گوید. جابر مغربی گوید  – ادامه تعبیر خواب طوق…

نرم افزار محاسبه سن