اگر دختری بیند، در پستان او شیر جمع شده بود، دلیل كه در خوردی بمیرد. اگر زن جوان بیند،در پستان او شیر جمع شده بود،دلیل كه عمرش دراز است. مولف گوید : اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می دهد یعنی خرمی و نعمت براوافزون می شود به میزان شیری  – ادامه تعبیر خواب شیر دادن…

طالع بینی باستان