شمشیر در نیام، زنی بود و بی نیام، دلیل بر مال است و فرمانروائی. اگر زنی در خواب بیند كه در دست شمشیر داشت، دلیل كه او را پسری آید. اگر بیند كه شمشیر او در نیام بشكست، دلیل فرزند او در شكم بمیرد. اگر مردی بیند شمشیر برهنه داشت و خواست كه بر كسی  – ادامه تعبیر خواب شمشیر…

نرم افزار محاسبه سن