درکتاب سرزمين روياها آمده است: بسته ها را باز مي كنيد : يك كار سخت در انتظار شماست . زندانيان را از بند شان آزاد مي كنيد : اتفاقات غيره مترقبه در پيش است . گره يك طناب را باز مي كنيد : يك راز فاش خواهد شد . يك سگ را باز مي كنيد  – ادامه تعبیر خواب باز کردن…

نرم افزار مدت تماس