روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

سایت تعبیر خواب

گوهر

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که خداوندِ علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند. اگر خداوند دین نباشد، دلیل که خداوند غلامان شود و به قدر و قیمت گوهر او را مال حاصل شود. دیدن گوهر  – ادامه تعبیر خواب گوهر…

فال تاروت اندروید

چینه دان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چینه دان نقطه ضعف شماست و چنانچه ببینید چینه دان مرغی را بیرون می آورید و دور می افکنید عیب خود را از بین می برید.

فال تاروت اندروید

چینه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چینه در خواب های ما حصاری است تقلبی و سست و بی بنیاد. اگر دیدید سوار چینه ای هستید و می خواهید از آن بگذرید به سفری می روید که سودی عایدتان نمی کند و دلخواه نیست. اگر دیدید که چینه می سازید کاری سست می کنید و بنیادی بی اصل  – ادامه تعبیر خواب چینه…

فال تاروت اندروید

چین پلیسه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چین پلیسه همان تعبیری را دارد که در پرده گفتم منتها شدیدتر و دیدنش در خواب چندان خوب نیست چه در پرده باشد و چه در دامن. چین پلیسه گرفتگی و غم و آشفتگی کارهاست.

نرم افزار محاسبه سن

چیدن علف هرز

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید علفهای هرز را می چینید ، علامت آن است که در به پایان رساندن کاری که برای شما امتیازی در بر دارد با مشکل روبرو می شوید . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول چیدن علفهای هرز هستند ، علامت آن است که دشمنان طرحهای شما را نابود  – ادامه تعبیر خواب چیدن علف هرز…

نرم افزار محاسبه سن

چیت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چیت چلوار نقاشی شده است. آنچه در مورد چلوار گفتیم در مورد چیت نیز تا حدی صدق می کند به اضافه فریب و نیرنگ و ظاهر سازی که جای بی گناهی و صفای چلوار را می گیرد. چیت غمی است که با خدعه و فریب و نیرنگ پیش می آید. چنانچه  – ادامه تعبیر خواب چیت…

نرم افزار محاسبه سن

چهره

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن چهره های شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است . ۲ـ دیدن چهره های اندوهگین و اخمو ، نشانة بدبختی و درد سر است . ۳ـ دیدن چهرة زشت در خواب ، علامت اختلاف و مشاجره است . ۴ـ اگر عاشقی خواب ببیند چهرة معشوقش پیر  – ادامه تعبیر خواب چهره…

طالع بینی باستان

چهارراه

لوک اویتنهاو می گوید : چهارراه : شما سست عنصر هستید, فدرت تصمیم گیری شما ضعیف است آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن چهارراه در خواب ، نشانة آن است که برای رسیدن به خواسته های خود قادر نیستید از فرصتهایی مناسب استفاده کنید . ۲ـ اگر خواب بببیند درچهارراهی سرگردان هستید و نمی دانید باید  – ادامه تعبیر خواب چهارراه…

فال تاروت اندروید

چهار پای

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند چهارپائی را فرا گرفت و آن چهارپای مطیع و فرمانبردار است، دلیل که به قدر و قیمت آن چهارپای از مردی بیابانی او را منفعت رسد. اگر بیند رمه چهارپایان دشتی پیش او حاضر بودند و مطیع او شدند، دلیل که گروهی که مسکن ایشان در بیابان است مطیع  – ادامه تعبیر خواب چهار پای…

فال تاروت اندروید

چوگان زدن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند چوگان در دست داشت و گوی می زد، دلیل که آن چه می جوید، یابد و قدر و منزلت بیابد، اما در دین و طاعت سست است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر چوگان را در خواب بدست پادشاهی دید، دلیل که بر دشمنان ظفر یابد و چوگان چون در دست  – ادامه تعبیر خواب چوگان زدن…

طالع بینی باستان