لوک اویتنهاو می گوید : زایمان زایمان کردن بر آورده شدن آرزو دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها حضرت صادق علیه السلام می فرماید: اگر زنی در خواب ببیند که بسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است . اگر زنی در خواب ببیند  – ادامه تعبیر خواب زایمان…

طالع بینی باستان